ISO 9001:2015

Wat is ISO 9001

ISO staat voor International Standard for Organisation en is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop die organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Sinds de invoering van de standaard in 2000 is het uitgangspunt vooral de klanttevredenheid: het op gestructureerde wijze kunnen (blijven) voldoen aan de eisen en de wensen van uw klanten:

 • zeggen wat je doet;
 • doen wat je zegt;
 • en het bewijzen.

In september 2015 heeft de invoering plaatsgevonden van een nieuwe versie van de norm: ISO 9001:2015

 

Waarom ISO 9001

Er zijn vier belangrijke redenen om een ISO 9001-certificaat te willen behalen:

 1. U laat zien dat u kwaliteit in uw organisatie serieus neemt;
 2. U onderscheidt zich van organisaties, die (nog) niet gecertificeerd zijn;
 3. Een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem levert in de praktijk vaak belangrijke efficiencyvoordelen op;
 4. Meer en meer opdrachtgevers stellen certificering als basisvoorwaarde bij aanbesteding.

Wat kan Ritzky Organisatieadvies voor u betekenen

Wij hebben in de afgelopen jaren een groot aantal organisaties succesvol begeleid naar ISO 9001 certificering. Wij ondersteunen en begeleiden u bij de opzet van een kwaliteitsmanagementsysteem optimaal, om te komen tot een systeem dat past bij uw organisatie en dat voldoet aan de eisen van ISO 9001:2015.

Ook voor wat betreft de certificeringsinstantie helpen wij u om te komen tot de beste keuze. Dit kan u honderden euro’s per jaar besparen.

Wat is het INK Managementmodel

De Stichting INK (Instituut Nederlandse Kwaliteit) is opgericht in 1991 door het Ministerie van Economische Zaken met als doel om het gebruik van INK-Managementmodel te stimuleren.

Het INK-Managementmodel is ontstaan vanuit de vraag van veertien presidenten van grote multinationals wat succesvol ondernemen is, zeker ook vanuit mondiaal perspectief. De filosofie van het INK-managementmodel is gebaseerd op vijf fundamentele kenmerken: Inspirerend leiderschap, Resultaatgerichtheid, Samenwerking, Bouwen op vertrouwen en Continu verbeteren.

Beheersen, stabiliseren, standaardiseren met een vaste volgorde der dingen, meten is weten zijn de afgelopen 15 jaar bekende drijfveren geweest om te werken aan kwaliteitsverbetering van de organisatie. De Plan-Do-Check-Act-cyclus is daarbij een belangrijk principe.

 

Waarom het INK-Managementmodel

Het INK-managementmodel heeft zowel bij produktiebedrijven als in de dienstverlening zijn vruchten afgeworpen, in het bedrijfsleven als ook in de publieke sector.

Veel organisaties voeren interne evaluaties c.q. audits uit met behulp van het INK-managementmodel. Uiteraard om hun prestatiekansen verder te vergroten. Er zijn organisaties die zeer succesvol zijn en in de ogen van het INK een erkenning verdienen in de vorm van een prijs of een onderscheiding.

 

Wat kan Ritzky Organisatieadvies voor u betekenen

Verschillende ingangen zijn mogelijk. U kunt u, eventueel samen met uw managementteam, oriënteren via een INK-presentatie of een Managementgesprek waarin de dialoog wordt aangaan over de ambities van de organisatie en de huidige sterke en ontwikkelpunten op een rij zetten. Ook kunt u diverse publicaties gebruiken of trainingen volgen als startpunt.

Wat is HKZ

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. HKZ is een kwaliteitsinstituut dat kwaliteitsnormen opstelt voor een groot aantal branches in Zorg en Welzijn. Basis hiervoor zijn steeds de ISO 9001 normen, aangevuld met branchespecifieke eisen. Ze worden vastgesteld in samenwerking met deskundigen vanuit zorgverzekeraars, patientenorganisaties en zorgaanbieders.

Er is een groot aantal verschillende HKZ-schema’s beschikbaar voor de diverse sectoren in de zorg:

 • Ambulancezorg
 • Bevolkingsonderzoek borstkanker
 • Bureaus Jeugdzorg
 • Client- en Patientveiligheid
 • Dialysecentra
 • Eerstelijnspsychologenpraktijken
 • Endoscopie
 • Extramurale Fysiotherapiepraktijken
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • GHOR
 • Hemofiliebehandelcentra
 • Huisartsendienstenstructuren
 • Jeugdzorg
 • Justitiele Jeugdinrichtingen
 • Ketenkwaliteit-Diabeteszorg
 • Ketenkwaliteit-Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden
 • Kinderopvang
 • Kleine Organisaties
 • Medisch Specialistische Revalidatiezorg
 • MEE-organisaties
 • Openbare Apotheken
 • Openbare Gezondheidszorg
 • Openbare Gezondheidszorg-Epidemiologie en Beleidsadvisering
 • Openbare Gezondheidszorg-Forensische Geneeskunde
 • Openbare Gezondheidszorg-Gezondheidsbevordering
 • Openbare Gezondheidszorg-Infectieziektepreventie en -bestrijding
 • Openbare Gezondheidszorg-Inspectie Kinderopvang
 • Openbare Gezondheidszorg-Jeugd Gezondheidszorg 0-19
 • Openbare Gezondheidszorg-Medische Milieukunde
 • Openbare Gezondheidszorg-OGGZ
 • Orthodontistenpraktijk
 • Radiotherapie
 • Tandartspraktijk
 • Tandprothetische praktijk
 • Verpleeghuizen Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties
 • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening-Maatschappelijke Hulp en Dienstverlening
 • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening-Opvang
 • Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening-SCW WO
 • Zorgboerderijen

 

Waarom HKZ

Er zijn vier belangrijke redenen om een HKZ-certificaat te willen behalen:

 1. U laat zien dat u kwaliteit in uw organisatie serieus neemt;
 2. U onderscheidt zich van organisaties, die (nog) niet gecertificeerd zijn;
 3. Een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem levert  vaak belangrijke efficiencyvoordelen op;
 4. Zorgkantoren en gemeenten stellen certificering als basisvoorwaarde bij aanbesteding.

 

Wat kan Ritzky Organisatieadvies voor u betekenen

Wij hebben in de afgelopen jaren een groot aantal organisaties succesvol begeleid naar HKZ-certificering. Wij ondersteunen en begeleiden u bij de opzet van een kwaliteitsmanagementsysteem optimaal, om te komen tot een systeem dat past bij uw organisatie en dat voldoet aan de eisen van HKZ

Ook voor wat betreft de certificeringsinstantie helpen wij u om te komen tot de beste keuze. Dit kan u honderden euro’s per jaar besparen.

Wat is NEN-EN 15224

NEN-EN 15224 (ook wel genoemd: ISO Healthcare) is een vertaling van ISO 9001 voor de gezondheidszorg (vandaar de bijnaam ‘ISO 9001 voor de zorg’). In heldere bewoordingen schetst deze norm hoe de kwaliteitsnorm ISO 9001 in de zorg kan worden toegepast.

 

Waarom NEN-EN 15224

In tegenstelling tot sectorgebonden normen als HKZ is NEN-EN 15224 een algemene, Europese norm, die toepasbaar is voor alle sectoren van de gezondheidszorg. Er worden slechts eisen gesteld aan de wat er geregeld moet worden, maar niet hoe. Dat is een belangrijk verschil met normenkaders zoals HKZ.

 

Wat kan Ritzky Organisatieadvies voor u betekenen

Wij hebben veel ervaring in de opzet van kwaliteitsmanagementsystemen in de zorg. Wij ondersteunen en begeleiden u bij de opzet van een kwaliteitsmanagementsysteem optimaal, om te komen tot een systeem dat past bij uw organisatie en dat voldoet aan de eisen van ISO Healthcare.

Ook voor wat betreft de certificeringsinstantie helpen wij u om te komen tot de beste keuze. Dit kan u honderden euro’s per jaar besparen.

Meer informatie en tarieven

Onze tarieven zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van uw organisatie. Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak, waarin wij u meer kunnen vertellen over onze tarieven en onze succesvolle aanpak!